Shiv Tandav Stotram| Shiv Tandav Lyrics

Shiv Tandav Stotram is written and sung by Ravana to impress Lord Shiva, Shiv Tandav Stotram describes Lord Shiva's beauty and power. Ravana the biggest devotee of Lord Shiva, after getting Lanka from Kuber Ravana thought he is invincible, no one can beat him in anything. One day on the way back to Lanka, Ravana saw Mount Kailash. After millions of attempt, Ravana is not able to climb that mountain.Thereafter he saw Nandi the bull. He asked Nandi why he is not able to climb Mount Kailash than Nandi told him that this mountain is the abode of Lord Shiva and Goddess Parvati, so strangers can't climb it. Ravana take it as an insult and got very angry, so he decided to uproot the mountain with his power.

Due to this mountain starts vibrating and after this incident goddess Parvati got confused and afraid in a result she talked with Lord Shiva. Lord Shiva wanted to teach Ravana a lesson, so Lord Shiva placed his toe on Mount Kailash, due to this Ravana got buried under Mount Kailash after that Ravana was in immense pain. He started apologizing and to impress Lord Shiva, Ravana praises Lord Shiva with this adbhud rachnaa which we all known as Shiv Tandav Stotram

Shiv Tandav Stotram Lyrics:


Shiv Tandav Stotram| Shiv Tandav Lyrics

Shiv Tandav Lyrics:

Jatta tavi galajjala pravaha pavitasthale
Galea valambya lambitam bhujanga tungamalikam
Damad damad damad dama ninad vadd marvayam
Chakara chand tandavam tanotu nah shivah shivam 

Jata kata hasam bhrama bhrama nilimpa nirjhari
Vilolavi chivalarai viraja mana murdhani
Dhagadhagadha gajjvala lalata patta pavake
Kishora chandra shekhare ratih pratikshanam mama

Dhara dharendra nandini vilasa bandhu bandhura
Sphuradi ganta santati pramoda mana manase
Krupa kataksha dhorani nirudhadurdha rapadi
Kvachit digambare mano vinodametu vastuni

Jata bhujanga pingala sphurat phana mani prabha
Kadamba kunkuma drava pralipta digva dhumukhe
Madandha sindhura sphura tvaguttari ya medure
Mano vinoda madbhutam bibhartu bhuta bhartari

Sahasra lochana prabhritya shesha lekha shekhara
Prasuna dhulidhorani vidhu saranghri pithabhuh
Bhujanga raja malaya nibaddha jata jutaka
Shriyai chiraya jayatam chakora bandhu shekharah

Lalata chatva rajvala dhanajn jaya sphu lingabha
Nipita pancha sayakam naman nilimpa nayakam
Sudha mayukha lekhaya viraja mana shekharam
Maha kapali sampade shiro jata lamastu nah

Karala bhala pattika dhagad dhagad dhagaj jvaltt
Ddhanajn jaya huti kruta prachanda pancha sayake
Dhara dharendra nandini kuchagra chitra patraka
Prakalpa naika shilpini trilochane ratir mama

Navina megha mandali niruddha durdha rasphurat
Kuhunishithi nitamah prabandha baddha kandharah
Nilimpa nirjhari dhara stanotu krutti sindhurah
Kala nidhana bandhurah shriyam jagad dhurandharah

Prafulla nila pankaja prapancha kali maprabha
Valambi kantha kandali ruchi prabaddha kandharam
Smarachchhidam purachchhidam bhavachchhidam makhachchhidam
Gajachchhidandha kachhidam tamanta kachchhidam bhaje

Akharva sarva mangala kala kadamba manjari
Rasa pravaha madhuri vijrum bhanama dhuvratam
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam
Gajanta kandha kantakam tamanta kantakam bhaje

Jayatvada bhravibhrama bhramad bhujanga mashvasa
Dvi nirgamatkrama sphurat karala bhala havyavat
Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudanga tunga mangala
Dhvani karma pravartita prachanda tandavah shivah

Shrushadvi chitra talpayor bhujanga maukti kasrajo
Garishtha ratna loshthayoh suhrudvi paksha pakshayoh
Trunara vinda chakshushoh praja mahi mahendrayoh
Sama pravrutikah samam pravartayan manah 
kada sada shivam bhajamyaham

Kada nilimpa nirjhari nikunja kotare vasanh
Vimukta durmatihs sada shirah stha manjalim vahan
Vimukta lola lochano lalama bhala lagnakah
Shiveti mantra muncharan sada sukhi bhavamyaham

Idam hi nityameva mukta mukta mottamam stavam
Pathan smaran bruvannaro vishuddhi meti santatam
Hare gurav subhakti mashu yati nanyatha gatim
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanamShiv Tandav Stotram Originally written and sung by Ravana 
Lyricist: Ravana
Singer: Shankar Mahadevan
Record Label: Times Music Spiritual

Related Posts:


Mahishasura Mardini Stotram Lyrics | Aigiri Nandini Lyrics| महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र

Post a Comment

0 Comments